۵ بهترین حشرات | بلاگ

۵ بهترین حشرات

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

حشرات عالم بزرگ موجودات هستند که بدو گروه خوب وبد تقسیم گردیده اند ، حشرات مفید رفیق ودوست کشاورزان ومزارع میباشند وحشرات بد دشمنان سرسخت ومضرهستند که مزارع وکشتزارها مورد هجوم آنها قرار گرفته وآنها را خساره مند میسازند.

متاسفانه اکثریت دهاقین وباغداران ما در ساحه کار وکشتزارهای خویش شناخت کمتر با هردوصنف حشرات دارند یعنی فرق بین حشرات مفید ودشمن را نمیدانند ودر ازبین بردن حشرات مضره دچار توهم میگردند وناخواسته همه را نابود میکنند.

فقط درینجا با نام بردن پنج نوع حشرات دوست اکتفا مینماییم ، خوشبختانه این حشرات مفید در مزارع وکشتزارهای ما موجود هستند ونیاز است کشاورزان وباغداران آموزشهای در راستای شناخت این دوستان واقعی بگیرند وآنها را دقیق بشناسند وهنگام کنترول آفات وامراض نباتی متوجه باشند.

شناخت حشرات (مفید ومضر) خیلی مهم است ، درصورت که شرایط برای حشرات مضر مساعد گردد میتوانند هزاران تن محصولات زراعتی را در اسرع وقت نابود سازند وهست وبود دهاقین را ازبین ببرند وآنها را متضرر سازند واگر خواسته باشیم که اقدام به نابودی آنها نماییم لازم است مطالعات گسترده پیرامون نحوه زندگی آنها ، محل زیست ، زمستان گذرانی ، مواد خوراکی، درجه حرارت ، رطوبت ، تطابق با محیط و غذا های مورد نظر آنها را در نظر داشته باشیم.

بسیار ضروریست که از خود حشرات بر علیه حشرات استفاده نماییم یعنی حشرات مفید را تکثیر ، تولید ، توزیع  وبرعلیه حشرات مضر ودشمن در کشتزارها رها نموده وآنها را ازبین بریم ، چون این طریقه (کنترول بیولوژیکی )کدام خطر جدی را متوجه صحت انسانی ، حیوانی ، محصولات زراعتی وحشرات مفید مزارع نمی نمایند.

برماست که با کشاورزان وباغداران همگام ویکجا وبا تشریک مساعی کارنماییم و هدایات لازمه را پیرامون شناخت حشرات مفید به آنها بدهیم تا توانمندی تشخیص آفات وامراض نباتی و حشرات مفید را داشته باشند.

پنج نوع حشرات مفید عبارتند از:

5 Good Bugs:

  1. Lady bug
  2. Lacewings bug
  3. Praying mantis
  4. Assassin bug
  5. Damsel bug
 
  • فالبینک / لیدی بگ
  • شیرشپشک / لیسوینگ
  • گهواره جنبان / پرینگ منتیس
  •  اساین بگ
  •  دامسیل بگ

 عبدالتواب نعیمی

 

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 29 مهر 1396 ساعت: 17:12